Peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej

  1. Odezwa ks. proboszcza do parafian.
  2. Proponowany przebieg nawiedzenia.
  3. Akt oddania parafii Matce Bożej.

Odezwa ks. proboszcza do parafian

Drodzy parafianie
Umiłowani Bracia i Siostry.
Dzień 3 września 2017 roku przejdzie do historii Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chojnie, jako dzień rozpoczęcia peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej do rodzin naszej parafii. Jest to dzieło modlitewne podjęte przez Ks. Proboszcza Mariusza Matuszaka po odbytej w tym roku pielgrzymce do Fatimy w odpowiedzi na bardzo ważne wydarzenia w życiu religijnym i społecznym Wspólnoty Kościoła katolickiego i ludzi dobrej woli:
1/ Jubileusz stulecia objawień Matki Bożej Fatimskiej,
2/ dar pontyfikatu świętego papieża Polaka
3/ działania wojenne na ziemi – „trzecia wojna światowa w kawałkach”
Pragniemy podziękować Panu Bogu za dar pontyfikatu i kanonizacji papieża Polaka. Pomni na słowa św. Faustyny zapisane w jej „Dzienniczku”: „Ojczyzno moja kochana, Polsko, o gdybyś wiedziała ile ofiar i modłów do Boga za ciebie zanoszę. Ale uważaj i oddawaj chwałę Bogu. Bóg cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna” / Nr 1038/. „Gdy się modliłam za Polskę , usłyszałam słowa: ”Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje”. / Nr 1732/.
W roku 2017 przeżywamy wielki jubileusz 100 –lecia objawień Matki Bożej Fatimskiej. Objawienia te związane są osobą św. Jana Pawła II, szczególnie z dramatycznym zamachem na życie papieża Polaka.
Objawienia Matki Bożej Fatimskiej związane są też bezpośrednio ze sprawą pokoju na świecie. Wszyscy mieszkańcy kontynentu europejskiego i całego świata odczuwają lęk przed groźbą III-ciej Wojny Światowej. To Matka Boża Fatimska przestrzegała „Świat” przed możliwością utraty pokoju, jeśli nie podporządkuje się woli Bożej zawartej w Jego „Dziesięciu Przykazaniach”. Wiemy jak prawo parlamentarne stanowione przez władze ustawodawcze krajów zachodnich chrześcijańskiej Europy i Stanów Zjednoczonych daleko odeszło od prawa Bożego zawartego w „Dziesięciu Przykazaniach”.
Orędzie Matki Bożej Fatimskiej skierowane do wszystkich chrześcijan i współczesnego świata pozostaje wciąż aktualne i czeka na swoje wypełnienie. Zawarte jest ono w następujących słowach:
„Jestem Najświętszą Maryją Panną Różańcową. Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła swoje życie, by Boga tak ciężko obrażanego dłużej nie martwiła:
1/ Nawracajcie się! Przestańcie grzeszyć! Świętymi bądźcie!
2/ Módlcie się! Odmawiajcie różaniec!
3/ Czyńcie pokutę za swoje grzechy! Umartwiajcie się!”
Kolejne, prywatne objawienia sługi Bożej, siostry Łucji, mówią, że ludzie od Niepokalanego serca Maryi winni pokój, który Bóg Jej powierzył.
Umiłowani Bracia i Siostry. W tych niezwykłych chwilach dziejów Kościoła i świata zapragnijmy odpowiedzieć Bogu na Jego wołanie o nawrócenie ludzkich serc udziałem rodzin naszej parafii w peregrynacji Figury Matki Bożej Fatimskiej, módlmy się, chciejmy być świętymi!
Ks. Prob. Mariusz Matuszak

Proponowany przebieg nawiedzenia

1. Odebranie figury MB Fatimskiej codziennie z kościoła parafialnego NSPJ po Mszy św. o godz. 18.00.
2. Wniesienie figury do domu i ustawienie w przygotowanym miejscu: stół nakryty białym obrusem, księga Pisma Świętego, dwie świece, może być gromnica, kwiaty.
3. Przywitanie pieśń: O Maryjo witam Cię…
4. Odczytanie Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety (Łk 1,39-56).
5. Odmówienie różańca świetnego z rozważaniem tajemnic z danego dnia (tj. poniedziałek, sobota – tajemnice radosne; wtorek, piątek – tajemnice bolesne; środa, niedziela – tajemnice chwalebne; czwartek – tajemnice światła)
6. Akt zawierzenia rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi (Modlitewnik Fatimski ).
7. Wieczorny pacierz przy figurze:
• Litania do Niepokalanego Serca Maryi (Modlitewnik Fatimski ).
• Modlitwy wieczorne (Modlitewnik Fatimski)
7. Apel Jasnogórski o godz. 21.00. Wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego. Można też skorzystać z medialnego przekazu Apelu Jasnogórskiego (Radio Maryja 88.9 FM, TV TRWAM). Zachęcamy, aby włączyć się do śpiewu Apelu i wysłuchać towarzyszącemu mu rozważania.
8. Pacierz poranny przy figurze:
• Śpiew pieśni „Kiedy ranne wstają zorze”.
• Modlitwy poranne (Modlitewnik Fatimski ).
• Zachęcamy, aby pozostający w domu w dowolnym dla siebie czasie zaśpiewali Godzinki i odmówili różaniec święty z rozważaniem tajemnic z danego dnia.
9. Modlitwy przy figurze w ciągu dnia:
• Powracający ze szkoły/pracy odmawiają krótką modlitwę sami lub wspólnie przed figurą
• 15.00 odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego
10. Modlitwa przed przekazaniem figury następnej rodzinie, np. Złożenie hołdu (Modlitewnik Fatimski). Ze śpiewem fatimskiej pieśni maryjnej lub odmawiając cząstkę różańca świętego wnosimy figurkę do Kościoła Parafialnego o godz. 17.30. O godz. 18.00 Msza św. w intencji rodziny przekazującej i odbierającej Figurę MB Fatimskiej. Po Mszy św. wyprowadzenie figury do kolejnej rodziny.
Witamy się z sąsiadami chrześcijańskim pozdrowieniem „Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus…” i przekazujemy figurę Matki Boskiej.

Akt oddania parafii Matce Bożej

W łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem i naszym Biskupem Andrzejem, klęczymy przed Tobą, nasza ukochana Matko i Królowo. Oto cała parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa . klęczy u Twych stóp, umocniona Twoim Nawiedzeniem w znaku fatimskiej figury, pokrzepiona duchowo, ugruntowana w świętej wierze z niezliczonymi postanowieniami cała oddaje się Tobie. Prosimy Cię z całego serca: Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Niepokalana Dziewico, zawierzamy Tobie wszystkie rodziny naszej parafii, abyś uprosiła u swego Syna ich religijne i moralne odrodzenie, wyjednała łaskę pojednania rozbitym małżeństwom, a wszystkim uzależnionym od jakichkolwiek nałogów siłę do zwycięstwa nad nimi. Napełnij serca Matek i Ojców taką mocą, by z miłością przyjęli każde poczęte dziecko i wychowali na chwałę Panu Bogu i pożytek dla ludzi. Prosimy Cię z całego serca, Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Boża Rodzicielko, zawierzamy Tobie dzieci i młodzież naszej parafii i prosimy, abyś uchroniła ich od zgorszenia, utraty wiary i wszystkich ciężkich grzechów i umocniła do chętnego poznawania Ewangelii i życia według zasad w niej zawartych. Nauczycielko nasza, Tobie polecamy nauczycieli i wychowawców. Prosimy Cię z całego serca, Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Uzdrowienie chorych, zawierzamy Tobie wszystkich chorych i cierpią¬cych, starszych i samotnych, przynieś ulgę w cierpieniach, obdarz nadzieją zrozpaczonych, błogosław Służbie Zdrowia i wszystkim poświęcającym się w ofiarnym trudzie dla bliźnich. Prosimy Cię z całego serca, Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Matko powołań kapłańskich i zakonnych, zawierzamy Tobie wszystkich kapłanów i siostry zakonne, każdego alumna naszego seminarium i pro¬simy Cię: napełnij serca powołanych czystością, postawą służby i troską o chwałę Bożą. Uproś u swego Syna liczne i dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, bo żniwo wielkie, a robotników mało. Prosimy Cię z całego serca, Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Królowo Pokoju, zawierzamy Tobie całą naszą Ojczyznę, władze pań-stwowe, administracyjne i samorządowe, uchroń świat przed wojnami i katastrofami i spraw, by wszyscy ludzie mogli się cieszyć sprawiedli¬wym pokojem i bezpieczeństwem. Prosimy Cię z całego serca, Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Wspomożenie wiernych, zawierzamy samych siebie Twojej Opiece i pro-simy: dopomóż nam gorliwie wypełniać nasze obowiązki wypływające z wybranego stanu czy zawodu, naucz nas poszanowania godności drugie¬go człowieka, gorliwej modlitwy i uczciwej pracy, zgody w rodzinach i zakładach pracy, szacunku dla mienia publicznego. Twojej opiece pole¬camy także ludzi bezrobotnych i bezdomnych. Prosimy Cię z całego serca, Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Maryjo Dziewico, odnów pośród nas moc Kościoła pierwszych wieków, gdy chrześcijanie byli dla świata tym, czym jest dusza dla ciała, a jeden Duch ożywiał wszystkich wierzących. Umacniaj jedność naszej wspólnoty parafialnej, przywiązanie do pasterzy Kościoła i zgodę sąsiedzką. Niech ustaną wśród nas gniewy i spory, a zapanuje dobroć i miłość braterska. Prosimy Cię z całego serca, Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Matko Odkupiciela, chcemy Cię naśladować w bezgranicznym oddaniu Panu Bogu, w nieskalanej czystości, w niezłomnej nadziei i męstwie w cierpieniu. Maryjo, Matko nasza, czuwaj nad naszą doczesną wędrówką i spraw, byśmy doszli Tam, gdzie Ty jesteś z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Amen.